Vetenskap

Välfärdsstatens dilemma

Att människor är olika, såväl individer som grupper, är något alla vet instinktivt även om många inte skulle erkänna det av politiska eller sociala skäl. Den politiska och numer slitna dogmen ”alla människors lika värde” har kommit att symbolisera uppfattningen att alla människor har rätt till Sveriges välfärdssystem, eller att alla människor förväntas lyckas exakt lika bra under livets gång. I grund och botten grundar detta sig i den postmoderna uppfattningen om att människan föds som ett oskrivet blad eller en oskriven tavla – tabula rasa efter filosofen John Locke – och att det endast är samhället som formar oss och är ansvarigt för hur bra eller dåligt det går för oss under livet. Verkligheten är dock mer nyanserad än så och får konsekvenser för hur välfärdsstaten ser på olikheter.

Tabula rasa är en uppfattning som ligger till grund för i princip all socialistisk politik men som även med hjälp av bl a Frankfurtskolan blivit en allmänt accepterad syn på den mänskliga naturen. Detta till trots att det finns över hundra år av forskning som visar hur det existerar skillnader i intelligens, personlighet, intressen, temperament etc mellan såväl individer som grupper och mellan könen. Redan under 1800-talet insåg mångsysslaren och forskaren Francis Galton (1892) att ”genialitet” var ärftligt, långt innan genetiken hade utvecklats. Att endast vår miljö formar oss är således bara i bästa fall halva sanningen då ovanstående egenskaper är ärftliga och således räknas till arvet. Ärftligheten för många egenskaper är dessutom mycket hög, exempelvis för personlighet och intelligens. Förhållandet mellan arv och miljö har i alla tider varit en debatt inom forskningsvärlden, men en färsk meta-analys bestående av 50 år av tvillingstudier borde vid det här laget ha visat en gång för alla att människan är ett resultat av både arv och miljö (Polderman, Benyamin, de Leeuw, Sullivan, van Bochoven et al., 2015). Modern beteendegenetisk forskning är bara i sin linda, men gör stora framsteg i att visa på samband mellan förekomsten av enskilda gener och beteende i verkliga livet.

Detta får givetvis konsekvenser för samhället och de politiska beslut som syftar till att utjämna skillnader mellan människor. Innan uppfattningen om det oskrivna bladet hade spridit sig så var det en självklarhet att människor föds olika och därmed kommer lyckas olika bra under livet. Att ge alla samma möjligheter är således något helt annat än att förvänta sig lika utfall, något som bl a Socialdemokraterna m fl tror sig uppnå med ökad utjämningspolitik.

Charles Murray och Richard Herrnstein släppte 1994 den mycket omdiskuterade boken The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life. I boken visade de hur kognitiv förmåga – även kallat intelligens – ligger till grund för de skillnader som syns inom bl a utbildning, hälsa, inkomstnivå, kriminalitet etc. Deras poäng var att samhällsklasser är inte ett resultat av främst ”förtryck” eller ”orättvisor” – med tanke på intelligensens höga ärftlighet är det främst ett resultat av skillnader i kognitiv förmåga. Man har försökt råda bot på detta i Nordamerika genom att introducera framförallt svarta barn till ett skolförberedande program kallat Head Start i syfte att höja deras prestationer och på så vis minska gapet till de vita barnens resultat. Detta visade sig dock vara verkningslöst: den uppnådda effekten ”tonade ut” efter programmets avslutande och försvann helt. Implikationerna av detta är att man temporärt kan öka den kognitiva förmåga genom högre intellektuella utmaningar, men att den återgår till individens ”grundläge” när utmaningarna försvinner. Det är således generna som sätter gränsen för hur hög intelligens individen kan uppnå, även om faktorer såsom tillgång på näring under de första åren i livet givetvis spelar roll.

I en svensk kontext med en allomfattande välfärdsstat syftar systemet till att utjämna miljöskillnaderna mellan människor för att minska klyftorna mellan dem; alla har tillgång till billig vård, i princip likvärdig skolgång, tak över huvudet och mat på bordet. De faktorer som i fattiga länder kan avgöra hela skillnaden för hur väl man lyckas är i stort sett eliminerade i Sverige. Ändå har vi klyftor mellan samhällsklasser, framförallt mellan etniska svenskar och utomeuropeiska invandrare. Hur kommer det sig?

Svaret är lika enkelt som det är kontroversiellt: ju mer man utjämnar miljöfaktorer som kan påverka intelligensens utveckling, desto större utrymme får genernas betydelse. Precis som att intelligens har ett starkt samband med utbildningsresultat och inkomstnivå inom en grupp, så har det samma samband mellan grupper. Att framförallt utomeuropeiska invandrare lyckas betydligt sämre i skolan, har högre arbetslöshet och högre bidragsberoende jämfört med etniska svenskar kan helt enkelt till stor del förklaras med skillnaderna i intelligens. Se exempelvis Lynn (2008); Vanhanen (2014) och Jensen (2012).

Kontentan av ovanstående resonemang är således att kognitiva skillnader mellan såväl individer som grupper är till största delen ärftliga, något inga statliga interventioner kan råda bot på. Inte heller är det skolornas fel om majoriteten av elever med utomeuropeiskt ursprung inte går ut skolan med fullständiga betyg. Konsekvensen av detta blir istället en permanent, etnifierad underklass där bidragsberoende och kriminalitet blir en del av vardagen jämfört med hos etniska svenskar. Denna grupp växer snabbt genom nuvarande invandringspolitik vilket i förlängningen kommer leda till välfärdsstatens kollaps när den tärande delen av befolkningen blir tillräckligt stor i förhållande till den närande delen. Det går inte att kombinera en omfattande välfärdsstat med generös invandring, det är en logisk omöjlighet då de ”tärande” alltid kommer vara fler än de ”närande”. Det är hög tid att vi slänger ”tabula rasa” och ”alla människors lika värde” på historiens sophög medan tid finnes och om svenska folket inte vill leva en ålderdom i misär.

 

Referenser:

Galton, F. (1892). The Heriditary Genius. Hämtad från: www.galton.org.

Herrnstein, R.J. & Murray. C. (1994). The Bell Curve: Intelligence and class structure in American Life. New York: Free Press.

Jensen, A. (2012). Educational Differences. Oxon: Routledge.

Lynn, R. (2006). Race differences in intelligence: An evolutionary analysis. Augusta: Washington Summit Publishers.

Polderman, Benyamin, de Leeuw, Sullivan, van Bochoven et al., (2015). Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies.

Protzko, J. (2015). The environment in raising early intelligence: A meta-analysis of the fadeout effect.

Vanhanen. T. (2014). Global inequality as a consequence of human diversity. London: Ulster Institute for Social Research.

 • Om en person i riksdagen ev. är en internationell kommunist, förmodligen en Vänsterpartist, kan personen mycket väl säga ”alla människors lika värde” och mena det, i betydelsen att alla tillgångar i världen då skall delas lika oberoende på intelligens och oberoende på barnavels-beteende etc. etc. ”Värdet” fördelas således enligt denna tankemodell ”lika” eftersom alla är ”lika” ”värdiga” oavsett beteende, tycke eller smak.

  Om den kommunisten verkligen skulle gilla löneminskningen och den extrema befolkningsökning det sannolikt skulle leda till i världen är givetvis en intressant fråga. Personligen tror jag att även den kommunisten är en hycklare om denne påstår det.

  Oftast är tanken om ”lika värde” kopplat till den grupp människor som personen anser sig tillhöra, vanligtvis den nära familjen, ofta kommunen, ofta hela nationen, mer sällan hela EU och ännu mer sällan hela världen, men det är min spekulation. Förmodligen kan det undersökas vetenskapligt.

 • White Mothership

  Mycket bra text. Det är mycket viktigt att de här insikterna sprids även i Sverige, eftersom det förklarar så mycket av det vi ser omkring oss, t ex varför varför vissa invandrargrupper klarar sig så dåligt i det svenska samhället, att detta inte beror på svenskarnas rasism och varför skolor med mycket utomeuropeiska invandrare har så dåliga resultat trots den ofantliga mängd resurser som satsats på invandrartätta skolor.

  Kunskap är trots allt en förutsättning för att kunna fatta bra beslut, allokera resurser på bästa sätt och bygga ett gott samhälle.

 • Pingback: Mångkulturens lögn – Nordisk alternativhöger()

 • Pekka Rousu

  Fantastiska artiklar. Grafen ovan där man jämför IQ för svarta och vita. Det är den enda grafen jag sett där det inte är schematiskt uppställt utan där man verkar utgå från en verklig data. Det är bara synd att de inte gjort båda grupperna lika stora (samma antal människor i varje grupp). Det jag skulle vilja ha en graf på är skillnaden mellan vita och låt säga ett typiskt Mena-land där man har snitt-IQ på 85. Fördelningen är nog inte så lik en klocka där utan tillplattad och en lång svans till höger. Man ser det ju på bilden av svarta i USA som också ligger på snitt 85. På den del med lågt IQ (alltså till vänster om genomsnittet) så kan det ju inte sträcka sig hur långt som helst för i så fall är det ju väldigt låga IQ. Ännu märkligare blir det om man jämför med ett land som Somalia med 68 i IQ. Jag vill verkligen veta hur fördelningen ser ut. Finns sådana jämförelser? Det skulle vara intressant att se hur många procent som ligger inom olika intervall. Tänker t ex på intervallet 50-70. Förr så sa man att ett sådant IQ skulle innebära att skolelever skulle läsa i särskola. För Somalier så skulle det ju innebära att ca hälften av dem borde läsa i särskola, eller? Jag tror att just skillnaden i IQ är den viktigaste orsaken att skolan misslyckas och att jobbande inte kommer att kunna ske. Förutom ca 200 000 enkla jobb så är IQ 80 det lägsta för jobb i Sverige (Jordan Peterson anser detta). De 200 000 jobben är ju tillsatta och hundratusentals är ju redan arbetslösa. Min poäng är att även om det fanns fler jobb så är de med IQ under 80 omöjliga att kunna läsa t ex gymnasium men även att ta ett sådant jobb.

  • Personligen vet jag faktiskt inte om det finns en lägstagräns för hur låg IQ en människa kan ha, utgår ifrån att ligger det riktigt lågt så är man i princip ett vårdpaket eller dör tidigt i livet. Men i övrigt är normalfördelning inget som specifikt är kopplat till IQ, det är ett statistiskt fenomen. Rent logiskt borde det därför finnas fler på uppsidan än nersidan, ja. Däremot är det inte så att en genomsnittlig somalier med 68 IQ är utvecklingsstörd såsom en svensk vore med motsvarande IQ-nivå. Man får här prata om ”mental ålder” och då motsvarar en somalier ungefär en svensk 10-12-åring i mental mognad. Och visst har du rätt angående jobben. Man kan inte upprätthålla ett hög-IQ-samhälle med en låg-IQ-befolkning, det är en omöjlighet.

   • Pekka Rousu

    Tack för svar. Jag har ett stort intresse för IQ och då bland annat kopplat till arbetsmarknaden. Ursäkta min långrandighet nedan.

    Under 50 så är man mer eller mindre hjälplös och det kan rimligtvis inte finnas så många under det. Med 68 i snitt så ligger 50% under 68. Då borde det vara så att det finns väldigt många som ligger på kanske 60-68 av dessa 50% av populationen. Det ser ju ut att vara ungefär likadant för svarta i USA, dvs en kort ”vänsterände” och lång ”högerände” och rent allmänt en väldigt platt fördelningskurva. Men detta borde ju vara ännu mer accentuerat bland de med IQ 68. Ju lägre IQ desto plattare kurva, kortare ”vänsterände” och allt längre ”högerände” resonerar jag.

    Självklart är inte en person med IQ 68 utvecklingsstörd, men säg mig, borde han/hon inte vara ungefär lika mogen som en vuxen vit med IQ 68? En vuxen vit med 68 är ju också som en vit 10-12-åring (vilken senare i livet kommer att vara en typisk IQ 100). Eller resonerar jag fel?

    Men jag undrar ändå över hur många procent som ligger i olika intervall. Det ger nödvändig information för att argumentera och förstå hur stora problemen är i olika intervall.

    (Jag är också intresserad över överlappning i olika intervall. En sak jag inte kan släppa i huvudet är en jämförelse mellan somaliska kvinnor och manliga europa-judar!)

    Det som är min tes är att människor under 80 kan inte få jobb i Sverige (förutom ca 200 000 sk enkla jobb där nästan inget behövs). Jag tror att denna sak är det allra viktigaste för Sveriges framtid och till och med ett större hot än islam vilket jag verkligen fullt ut hatar.

    Förutom IQ 80 så måste man också kunna språket relativt väl. Man måste också kunna räkna, skriva, läsa och kunna datorer vanligtvis. Man måste också ha någorlunda koll på hur man socialiserar i det svenska arbetslivet. Dessutom kan man inte vara vanekriminell och inte heller är svårt drogberoende eller fundamentalistmuslim. Min teori är tyvärr för övrigt att många av de med förhållandevis högt IQ är involverade i brott som stölder och knarkförsäljning eftersom det ändå krävs hjärnkapacitet för det.

    Jag bara undrar hur många procent det kan handla om som har över 80 och så försvinner dessutom massor av dessa av ovan nämnda skäl (brister i språk, skolkunskaper, sociala färdigheter, laglydig, drogfri och inte muslimfundamentalist). DESSUTOM så försvinner en stor mängd av kvinnorna för deras uppgift är i många fall att vara hemma och föda barn (tänker speciellt på Somaliska kvinnor).

    För vuxna Somalier så kanske det handlar om 5% som är tänkbara att anställa efter kanske 5 år och de övriga 95% av vuxna kommer aldrig i arbete. För Mena så kanske 10%. Ja, det vill säga om inte staten hittar på helt skattefinansierade låtsasjobb.

    Instegsjobb funkar inte trots 80% bidrag och 10 år på nacken- är jobben idag bara 4 000 idag och det finns flera hundra tusen arbetslösa. Men låtsasjobben med 100% bidrag och dessutom på svenska myndigheter funkar ju inte heller.

    AF fick i uppdrag att fixa 5 000 nya fejkjobb inom myndigheter för ca 2 år sedan med snabbspår. Nu två år senare har 500 sådana jobb ordnats på myndigheter varav 350 hos själva Arbetsförmedlingen. En katastrof! Som lök på laxen så var det bara 10% (alltså 50 st) som gick till sådana med endast förgymnasial utbildning och dessa uppgår till mer än 50%. Målet var att främst få ut sådana med sämst utbildning. Ett praktfiasko. Värre än instegsjobben. Men de sk jobbcoacherna var tidernas största fiasko till astronomiska kostnader.

    I princip alla (och definitivt de med lägst utbildning) är helt oanställbara även om det är 100% anställningsbidrag. De gör en negativ arbetsnytta. Man kanske måste ge bidrag på 150%?

    Somalier (och även alla dessa Mena) som kom tidigt var, antar jag i många fall, de något mer intelligenta eftersom de hade råd och pengar brukar vara en markör för intelligens. Under senare år har det nog blivit lägre IQ. Det som gjorde att vissa tidigare kunde få jobb var att konkurrensen om enklare jobb var låg. Nu har hit kommit 700 000 på fem år som ökat konkurrensen. Vad värre är ska det enligt MV komma hit i genomsnittsprognosen för 2017-2021 ytterligare 700 000 människor med IQ 80-85.

    Jag ser miljontals arbetslösa eftersom de som kommit hit de senaste åren och de som ska komma de kommande åren är väldigt många i arbetsför ålder. Svensk officiell arbetslöshet är 7% men det är fejk. Man räknar med låtsasjobb, deltider ner till 1 timme/vecka och en massa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i övrigt, bidragsjobb och sk utbildning så jag tror verklig arbetslöshet med vettiga korrigeringar är enkelt 15%. Alla från 2015-2017 är inte ens med i statistiken vilket höjer arbetslösheten och inte heller förstås de kommande låt säga 700 000. Den framtida riktiga arbetslösheten kommer att vara komiskt hög.

    Med teknologisk utveckling på låt säga 10-15 år med förarlösa fordon som ersätter många eller alla busschaufförer, lastbilskillar, långtradarschaffisar så försvinner kanske 100 000 jobb för sådana med IQ 75-85. En simpel maskin som tillverkar hamburgare för restauranger typ Mc Donalds, automatiserad fritesmaskin och läskupphällare och ännu mer beställning / betalning via egen skärm så kan säkert 100 000 jobb försvinna. (det borde vara busenkelt och billigt att fixa sådana maskiner med 10 smarta killar från MIT, varför sker inte det så personalen kan minskas med låt säga 80%?). Säkert finns också en massa andra teknologiska jobbdödare som tar bort jobb av enklare art (och även mer kvalificerade jobb med AI).

    Då kommer vita svenskar (och vita invandrare) att konkurrera ut de bruna och svarta helt så arbetslösheten närmar sig 100% för de sistnämnda. Jag ser en fullkomlig katastrof framför mig och även för deras barn i framtiden och det handlar om faktiskt miljoner människor som måste bli försörjda mellan 50-90 år framåt. Man kan ju inte be dem att utföra låtsasjobb för dyra pengar och extrajobb ute i företagen och inom offentlig sektor, då är det ju billigare med lägre bidrag eller i realiteten en medborgarlön livet ut för både föräldrar och barn.

    Mitt tips är en ekonomisk smäll ca 2022 och väl 2032 så är Sverige på plats 40 på OECD-listan. Och inte kommer denna jävla invandring att upphöra ändå 2022 eftersom Sverige är ”rikt” och de bruna och svarta är fattiga och det är vårt ”ansvar”. Sverige kör rakt in i kaklet och kommer aldrig att vakna upp förrän det banne mig blir inbördeskrig mellan bruna/svarta mot vita. Lösningen säger många är att repatriera miljontals människor från Sverige, men det är en omöjlig tanke i vårt feministiska land och även faktiskt i andra länder. En delning av Sverige efter ett inbördeskrig är det enda jag tror på eller så går bara allt åt helvete och vi blir ett fattigt muslimskt land.

    Tack för de första riktigt bra artiklarna i Sverige kring IQ och rasskillnader i övrigt (som jag i alla fall stött på). Har du funderat kring genmanipulation som de håller på och kollar på i Kina? Även att välja bort befruktade ägg. Vet inte hur långt forskningen gått för att hitta genvarianter som förklarar IQ. Kineser är pragmatiska. Kan de höja snittet från 105 till 110 så tvekar de nog inte det minsta.

    • https://uploads.disquscdn.com/images/02149bb89b5c90116b3b7ab3ce778d1efd58eb4b78d49eb34ec0671be254cb1b.png Här har du den procentuella fördelningen enligt en normalkurva. Det ”normala” innebär att 68% ligger runt genomsnittet medan färre och färre befinner sig ut på kanterna. Varje kolumn representerar en standardavvikelse från medel, vilket i intelligenssammanhang innebär 15 IQ-poäng. Ca 2% av alla subsahariska afrikaner (där genomsnittet ligger på ca 70) når alltså upp till 100 IQ, motsvarande en genomsnittlig svensk.

     Med andra ord: det är en omöjlig ekvation att få att gå ihop i ett hög-IQ-samhälle som Sverige och kommer leda till välfärdsstatens kollaps och troligen framtida konflikter när dessa grupper kommer vilja ha mer av svenskarnas resurser, när statens resurser inte längre räcker till.

     • Pekka Rousu

      Med utgångspunkt för det med 15 poäng/standardavvikelse så blir det alltså ungefär så här för
      Har man 115 i IQ så har man högre intelligens än 99,9% av svarta och 98% av mena

     • Pekka Rousu

      Efter lite matematiskt trassel fick jag fram följande för europa-judar som har ett snitt på 110. Inte så konstigt att de äger så mycket av banker, tidningar, tv, Hollywood och får 25% av alla nobelpris i vetenskap. En genomsnittlig jude har alltså högre intelligens än ca 99% av alla svarta!

      55-70 (0,7%), 70-85 (6%), 85-100 (21%), 100-115 (34%), 115-130 (27%, 130-145 (10%), över 145 (1,4%)

      Eller med andra intervall:

      Under 65 (0,1%), 65-80 (2%), 80-95 (14%), 95-110 (34%), 110-125 (34%), 125-140 (14%), 140-155 (2,1%).

      Det finns bara 10 miljoner europa-judar (och 5 miljoner arab-judar med snitt-IQ tror jag på 85 eller liknande). 10 miljoner av 7 miljarder människor på jorden och de har lyckats så väl. Se där vad piffigt det är med högt IQ!

   • Pekka Rousu

    Jo, jag har förstås sett bilden, men jag utgick (kanske felaktigt) ifrån att den stämmer enbart när man har en typisk klocka för fördelningen av IQ. Alltså med många i ”centrum” och korta ”ändar” och att ändarna har samma utseende. Det är ju som att jämföra IQ mellan män och kvinnor. Den manliga kurvan är plattare och har längre ändar så att säga vilket medför att män med riktigt högt IQ och riktigt lågt IQ är mycket vanligare bland män (vita män med IQ över 130 eller under 70 är ca 3,6% jämfört med vita kvinnor på 1% har jag kommit fram till med lite annan data).

    Jag presenterar IQ ”under 55” som en enda grupp och har inte intervall som 55-40 och sedan 25-40 osv. Sådana människor finns liksom inte och då är de grönsaker och helt utvecklingsstörda.

    (Att få barn med kusiner leder till 10-15 ggr så hög risk att få utvecklingsstörda barn och bland muslimer är det vanligt tyvärr med kusingiften. I hela muslimvärlden så är det ca 50% som gör så, olika för olika länder med Pakistan som värst med 80% kusingiften. Dessutom leder denna sedvänja till att barnen får i genomsnitt 10-16 punkter lägre IQ (olika för olika studier). Om man utgår från att Mena ligger på 50% sådana barn så skulle de kunna öka genomsnittligt IQ från 85 till kanske 92 bara genom att förbjuda kusinpippande. Hur vanligt det är med kusingiften bland muslimer i Sverige vet jag inte, men t ex i England så vet jag att det är ytterst vanligt. Förutom kusiner är även äktenskap med andra släktingar med liknande DNA som är mindre lika än kusiner väldigt vanligt med deras klantänkande.)

    För Mena med i snitt 85 (liksom svarta i USA) så skulle det bli så här. Under 55 (2%) 55-70 (14%) 70-85 (34%) 85-100 (34%) 100-115 (14%) 115-130 (2%) och över 130 (0,1%).

    För grupp med 70 i snitt (sub Sahara t ex Somalier)
    Under 55 (16%) 55-70 (34%) 70-85 (34%) 85-100 (14%) 100-115 (2%) och över 115 (0,1%)

    Det skulle innebära särskola (under 70 i IQ) för vita med 2%, bland mena 16% och bland helt svarta 50%.

    För att läsa på universitet (förutom tramsutbildningar) brukar man säga att det krävs ett IQ på 115. Bland vita 16%, bland mena 2% och bland svarta 0,1%. Det är säkert så det ser ut färgmässigt på universiteten idag gissar jag på riktiga utbildningar.

    För framtiden jobb tror jag att de flesta jobben kommer att ha som krav på IQ 85. Bland vita 84%, bland Mena 50% och bland helt svarta bara 16%.

    IQ är grundkravet, men dessutom måste man kunna språket, ha relativt bra utbildning motsvarande gymnasium, vara social, inte vara muslimfundamentalist, inte vara kriminell, inte vara drogberoende. Och bland kvinnor blir det ännu färre som kan/kommer att jobba eftersom de förväntas vara hemma och föda barn och ta hand om hemmet.

    Det ser mörkt ut på avbytarbänken som en gång sades.

    • Bra där, jag har inte så mycket annat att tillägga här i kommentarsfältet 🙂 Men ja, det ser mörkt ut, i dubbel bemärkelse…