Guide till Althögern

Vad det innebär att vara alternativhöger

The Charlottesville Statement

Nedanstående metapolitiska manifest publicerades 11 augusti på altright.com, författades av Richard Spencer och summerar vad alternativhögern i stora drag står för. Det kan komma att revideras vid framtida tillfällen men är representativt för vad alternativhögern anser vara önskvärda mål idag. Vissa punkter är dock mer relevanta i en amerikansk än i en svensk kontext.

1. Ras

Ras är verkligt. Ras har betydelse. Ras är grunden för identitet.

”Vit” är en beteckning för världsomspännande konstellation av folk som alla härstammar från den Indo-europeiska rasen, ofta kallad den ariska rasen. ”Europeisk” refererar till en bio-etnisk kärna – kelter, germaner, galler, hellener, latineuropéer och slaver – från vilka besläktade kulturer och en gemensam civilisation uppstod.

2. Judar

Judar är en etno-religiös folkgrupp skild från européer. De har under historiens gång existerat inom europeiska samhällen, utan att vara en del av dem. Bevarandet av deras judiska identitet har varit och är beroende av motstånd till assimilering, vilket ibland har tagit sig fientliga uttryckt mot värdfolket. ”Judisk-kristna värderingar” må vara en ingrodd politisk slogan; den är dock en förvrängning av den historiska och metafysiska verkligheten hos både judar och européer.

3. Etnostaten

Nationer måste säkra sin existens och säregenhet och förespråka sin egen utveckling och frodande. Staten är en existentiell entitet, och, i bästa fall, en fysisk manifestation av ett folks väsen, naturliga ordning och vilja att överleva. Stater grundade på etnicitet är både legitima och nödvändiga.

4. Metapolitik

Livskraft är kulturens källa och politik är nedströms från kulturen. Alternativhögern bedriver ett situationellt och ideologiskt krig mot dem som dekonstruerar europeisk historia och identitet. Woodstocks och Wall Streets ytliga och svaga värderingar betyder ingenting för oss.

5. Det vita Amerika

Populationen som grundade de förenta staterna var primärt anglo-saxer och protestanter. Efter första världskriget uppstod en sammanhållen amerikansk nation som var européisk och kristen. Andra folk som var bosatta på kontinenten var ofta i konflikt med eller i underkastelse till vita. Amerikas formativa utveckling som ett europeiskt samhälle och politisk ordning, var driven helt och hållet av vita folk.

6. Europa

Europa är vårt gemensamma hem och våra förfäders ben och blod ligger i dess jord.

Europeisk enighet har uppstått vid kritiska punkter under historiens gång, vilket även fragmenting, rivalitet och svek har gjort. Som brödrafolk har européer konkurrerat och även hatat och dödat varandra. Vi kan inte länge unna oss lyxen med interna etniska konflikter. ”Brödrakrig” ger oss ingenting och leder direkt till vår kollektiva undergång. Européer måste förenas som en familj.

Den så kallade ”flyktingkrisen” är en invasion, ett krig utan avfyrade kulor, riktat mot ras, religion, kön och moral. Europas själva identitet står på spel – antingen fortsätter kontinenten att vara platsen för våra folks delade berättelse, eller så blir den ännu en islamsk utpost.

7. Familjen

Familjen – en man och en kvinna i en kärleksfull relation som producerar barn – är en nödvändig och oersättlig grund för ett välmående och fungerande samhälle.

8. Den mänskliga naturen

Människan är inget oskrivet blad som skall fyllas i, inte heller föddes han till en oskuldsfull ädel vilde. Den mänskliga naturen – verkligheten med ras, kön, ärftlighet och inneboende egenskaper – är den starkaste kraften som formar individer, familjer, samhällen och nationer.

9. Kvinnor och sex

Kvinnor, som mödrar och omsorgsgivare, är nyckeln till framtiden för vår ras och civilisation. Vi bekämpar feminism, normavvikelser och det meningslösa förnekandet av den biologiska verkligheten, samt allt destruktivt för hälsosamma relationer mellan män och kvinnor. Vi måste övervinna dagens nedtryckande och ensamma ”porrkultur” och återgå till en sexualitet som är mer fruktsam och erotisk i ordets rätta betydelse.

10. Utrikespolitik

De europeiska staternas utrikespolitik (inklusive immigration, diplomati och krig) bör vara baserade på säkerheten för deras folk – inte vara ämnade för särskilda eller utländska intressen, inte heller för företags vinstmotiv, globalismens chimärer, humanitarianism eller The end of History. Gällande ”chauvinistiska” medel för att försöka förvandla icke-européer till européer, så är vi inte ”västchauvinister”.

11. Yttrandefrihet

Amerikanska medborgare bör åtnjuta yttrandefrihet som garanterat av Konstitutionen; en värdering vi förespråkar för alla europeiska folk. Vi bekämpar dem som försöker förtrycka uttryck från människor som de inte håller med, vare sig detta sker genom statlig censur, företagspolicys, nekad åtkomst till digitala plattformar eller genom skrämseltaktiker.

12. Skjutvapen

Alla medborgare i USA och alla européer bör ha friheten att bära vapen, både som ett sätt att skydda sig själva och sina familjer och för att utöva bytesjakt.

13. Globalisering

Internationell handel och utbytet av idéer kan vara gynnsamt för alla. Ekonomisk och politisk globalisering har däremot varit destruktivt för autentiska kulturer. Industrialiserade länder håller på att förvandlas till stora ”ingenting” och ”ingenstans” – betongytor och shoppingcenter, omöjliga att skilja från varandra, och skilda från kultur, människor och historia. Globalisering hotar inte endast européer, utan varje unik identitet på jorden.

14. Vänsterideologin

Vänstern är en dödsideologi som måste konfronteras och besegras. Att ”förlora med stil” kommer leda till förstörelsen av våra folk och vår civilisation.

15. Ekonomi

Ekonomisk frihet är inget självändamål. Alla ekonomiska policys bör syfta till att tjäna nationens folk; affärsmäns och globala köpmäns intressen bör aldrig få företräde framför välbefinnandet av de arbetande, deras familjer och den naturliga världen.

16. Storstadslivet

Bilen, motorvägssystemet och den resulterande ”bilkulturen” har bidragit till stagneringen av småstäder och byar. Även om inte alla bor i storstadsmiljöer så är dessa vitala institutioner för kultur, sammanhållning, lärande och konst. De borde aldrig ha övergivits av vita amerikaner av äldre generationer och borde återetableras som vår civilisations kronjuveler.

17. Naturen

Vi är en särskild del av den naturliga ordningen och befinner oss både i den och ovan den. Vi har potentialen att bli naturens tjänare eller dess förstörare. Omtvistade frågor som global uppvärmning och överutnyttjande å sidor, så bör europeiska länder investera i nationalparker, reservat och skyddsområden för vilda djur, såväl som produktiva och hållbara farmer och jordbruk. Naturen – och vår upplevelse av den – är ett självändamål.

18. 68-vänstern

Generationen född mellan åren 1945–1964 avskaffade sitt ansvar att skydda och föra vidare en civilisation till sina barn. De så kallade ”68:orna” hängav sig åt barnslig narcissism av den mest extrema sorten; de bär ansvaret för dagens bedrövliga situation och verkar dessutom vara oförmögna att inse sin egen skuld.

Vi är i desperat behov av en ny generation av ledarskap.

19. Utbildning

Modern utbildning – från förskola till doktorandnivå – har blivit korrumperad bortom all igenkänning. Denna industri (både offentlig och privat) gynnar vänsterideologer, lånefinansiärer och en ny klass av administratörer betydligt mer än det gynnar studenter och föräldrar.

Barn bör inte blir indoktrinerade i liberala dogma utan ges en grund i språk, matematik, konst, historia och vetenskap. Högre utbildning – inte avsedd att vara en ”rättighet” eller en ”väg till medelklassen” – är endast lämplig för en kognitiv elit som är hängiven till sanningssökande; det är opassande, i vissa fall till och med skadligt, för de flesta. Praktisk utbildning – yrkesskolor och lärlingssystem – bör återinföras som normen för de flesta medborgare.

20. Personliga plikter

En man utmärker sig genom sitt agerande. Varje man, på hans eget sätt, måste sträva efter att bli något mer än bara en man: att bli hedrad av sina arvtagare; att vara del av något större än honom själv.

 

  • Erik Svensson

    Håller med om och skriver under på allt!