Perspektiv

Rättvisekrigare, deras narrativ och metoder

Många som besöker Nordisk Alternativhöger har troligen diskuterat eller debatterat med människor som kan betraktas som rättvisekrigare – människor vars högsta mål är att upprätthålla det vänsterliberala narrativet, se till att människor uttrycker sig enligt deras moralregler och inte lägger fram fakta som utmanar deras egen världsbild. Nedan följer ett antal medvetna eller omedvetna debattknep som rättvisekrigare använder sig av för att se till att deras narrativ fortsätter vara det enda godtagbara i offentligheten. Denna krönika är tillägnad batikhäxorna och betamännen i gruppen #jagärhär som gav stor inspiration till skrivandet och som gett oss många goda skratt!

#jagärhär är en politisk grupp på Facebook som startades av Mina Dennert som i en intervju med Aftonbladet påstår att ”fler ska komma till få tals” – vilket uppenbarligen sker genom att man anmäler dem på Facebook som delar information man inte gillar, något som framkommer i slutet av artikeln. Enligt SVT är syftet att: ”låta fler få komma till tals genom att inspirera den ”tysta massan” att på sociala medier gå in och argumentera mot de som sprider rasism och alternativa fakta.” För oss tycks det mer som att man vill låta färre komma till tals genom att ”tysta massan” när argumenten tar slut. Som av en ren slump har Mina Dennert jobbat på SVT, vilket hennes make gör i dagsläget. Vill du läsa mer om media och deras makt kan du läsa våra tidigare artiklar här och här.

Först kan det vara på sin plats att definiera vad ett narrativ är: det är helt enkelt en berättelse med ett syfte och som är riktat främst mot människors emotionella delar av hjärnan i kontrast till de rationella/logiska. Vanliga teman som ingår i det vänsterliberala narrativet tas för så självklara och universella sanningar att många överhuvudtaget inte ens ställt sig själva frågan om de är sanna eller ej – de är helt enkelt så djupt rotade i den egna verklighetsuppfattningen att man aldrig föreställt sig att det finns andra perspektiv. Dessa så kallade sanningar beskrivs ofta som heliga värderingar, värderingar som anses vara så emotionellt viktiga att de måste försvaras till varje pris inte olikt religiösa uppfattningar. Narrativets värderingar grundar sig nästan uteslutande på det oskrivna bladet, föreställningen att människan föds helt utan medfödda egenskaper och vars skillnader beror på orättvisor i världen. Detta berör främst områdena ras, kön, IQ, kulturer och klass – ämnen som tilltalar rättvisekrigare som utmärks av en stark universalistisk världsåskådning och sympati för dem som anses vara svaga och skyddsvärda, exempelvis vuxna barn från Afghanistan. En viktig punkt att komma ihåg att medan du förhoppningsvis förespråkar en sanning genom logik, fakta och rationellt tänkande så har rättvisekrigare en helt annan strategi. Deras mål är att sprida sin ideologi vilken oftast inte har en särskilt stark grund i fråga om akademisk giltighet, fakta, förnuft eller bevisning – deras mål är att vinna genom ett rent kraftövertag. Glöm intellektuell hederlighet och objektivitet, alla knep är tillåtna så länge målet uppnås.

Alternativhögerprofilen Vox Day anger i sin bok SJWs Always Lie: Taking Down the Thought Police (2015) tre regler som i allmänhet gäller för rättvisekrigare:

 1. Rättvisekrigare ljuger alltid
 2. Rättvisekrigare ger sig aldrig
 3. Rättvisekrigare projicerar alltid

Vox Days tre regler summerade i en och samma bild. Texten är ett PM efter att vi fick reda på att gruppen inkl vederbörande hade massanmält vår Facebooksida och sedan började prata om yttrandefrihet. Det kan tilläggas att vi lade hela helgen på att debattera personen i fråga genom att ange mängder av källor för våra påståenden, vilka förkastades av emotionella orsaker. Notera att detta är personens andra profil efter att den första blev avstängd (regel 2). Humor är inte rättvisekrigares starka sida heller utan allt som skrivs tolkas bokstavligt vilket kan ge en del komiska reaktioner. Golare har inga polare.

Oftast är det kvinnor som är rättvisekrigare då de har en högre nivå av emotionalitet än män, en lägre nivå av rationellt tänkande och en högre nivå av universalistiska värderingar. Detta styrks av våra skärmdumpar som bekräftar att kvinnor är i kraftig majoritet. Begreppet ”batikhäxa” är således inte taget ur luften utan har en koppling till verkligheten. Läs gärna vår artikel om skillnader mellan könen för ytterligare resonemang.

Forskning har visat att när en person upplever starka känslor så sätts det logiska tänkandet ur spel – de flesta är helt enkelt oförmögna att bedöma ett budskap rationellt samtidigt som vi upplever en stark emotionell reaktion orsakat av samma budskap. Detta leder till olika former av psykologiska bias genom att man på olika vis rationaliserar den egna uppfattningen för att så långt det bara går för att slippa ändra eller utmana sin egen uppfattning. Samtidigt är det ingen slump att kvinnor är i majoritet bland rättvisekrigare då de som sagt har en annan mentalitet än män. Patologisk altruism är en destruktiv form av empati och omsorg som existerar hos det kvinnliga könet och som dessutom uppmuntras av den nuvarande kulturen. Med detta i åtanke är det således inte förvånande att en majoritet av alla rättvisekrigare är kvinnor.

Narrativet och dess försvar är alltså vad som räknas när du debatterar med en rättvisekrigare – vilka fakta eller vilken logik du använder är ovidkommande om motparten inte har förmågan att bedöma dessa rationellt. Språket och ordval blir därför otroligt viktiga i sammanhanget. Ord har olika emotionell laddning och hur man beskriver något får stor betydelse för huruvida det anses vara önskvärt eller avskyvärt – vilket varierar beroende på om det stöder narrativet eller inte. Just därför är det inte ovanligt att olika epitet kastas mot den som motsäger det vänsterliberala narrativet. Många som läser har säkert kallats nazist, fascist eller rasist av mer eller mindre legitima orsaker.

Detta ger givetvis upphov till olika mentala kullerbyttor för att försvara narrativet från ifrågasättande eftersom detta skulle hota rättvisekrigarens världsbild och självbild, eftersom de heliga värderingarna är så starkt internaliserade att de blivit en del av den egna identiteten. Ett ifrågasättande av de heliga värderingarna blir i deras värld därför ofta ett angrepp på deras identitet och leder ofta till moraliskt idignerade reaktioner eller till ren fientlighet. Av denna anledning är det oftast helt meningslöst att debattera med dem – alla försök till att övertyga dem kommer att bemötas med bortförklaringar, misstänksamhet och i slutändan personangrepp. Hitler ad reductio är nästan lika säkert som amen i kyrkan, det ökända nazistkortet som dras fram när alla försök till övertag har misslyckats.

Regel nummer 3: projicering.

Här nedan följer ett antal debattknep som rättvisekrigare använder sig av för att försöka sänka dina argument. Dessa består av såväl logiska felslut, argumentationsfel som av psykologisk bias. Dessa kan man läsa mer om i boken Thinking, fast and slow av Daniel Kahneman (2011).

 

 • Förnekar den centrala poängen du framför. Detta är oftast inledningen på en diskussion. Inget konstigt.
 • Försöker hitta fel eller brister i din poäng och motiverar ofta varför med hjälp av uttalanden från andra. Inte heller konstigt.
 • Påstår motsatsen till din poäng, men ofta med stöd av svag eller obefintlig bevisning. Baseras ofta på löst tyckande av emotionell art vilket i rättvisekrigarens värld är mer giltigt som argument än dina faktauppgifter. Kallas även availability heuristic som innebär man drar slutsatser som är emotionellt laddade i stället för att undersöka motstridande information.
 • Uttrycker påståenden som om det vore sanningar utan stöd av bevisning. ”Kvinnor tjänar mindre än män på grund av patriarkatet”, ”De är fattiga i Afrika på grund av slaveriet”. Detta är åsikter med en emotionell laddning i stället för objektiva fakta.
 • Kräver oändliga mängder av källor som stödjer din poäng. ”Men detta är alldeles för få studier. Det behövs mycket mer innan man kan dra några slutsatser!”. Det spelar ingen roll hur många seriösa källor du lägger fram, det är aldrig tillräckligt. Detta kallas för konfirmationsbias och innebär att man endast väljer ut den information som stödjer det man redan tror, men medvetet eller undermedvetet väljer bort information som motsäger de egna uppfattningarna. Detta hänger ihop med den kognitiva dissonans som uppstår när ens heliga värderingar motsägs av exempelvis forskningsresultat. En idiot kan fråga mer än tio visa män kan besvara.
 • Ifrågasätter dina eller källornas intentioner utan att bemöta sakfrågan. ”Vad vill den här forskaren egentligen bevisa med sin rasistiska forskning?” Kan kopplas till halo-effekten där den negativa emotionella uppfattningen av forskningsresultat ”spiller över” till forskarens karaktär. Exempel: forskningsresultaten är ”rasistiska”, alltså är forskaren rasist. Mycket vanlig bias hos rättvisekrigare, så väl inom vetenskapen som i övriga samhället.
 • Hänvisar till ”konsensus” i stället för att använda egna argument. ”En majoritet tycker att… Det råder konsensus om att X är fel” etc. Kan kopplas till de sociala tankefelen herd instinct som är en form av grupptänk och till false consensus effect som beskriver tendensen att överskatta graden av samstämmighet hos andra.
 • Hänvisar till uttalanden från experter och auktoriteter som bedöms ha rätt enkom för sin statusroll. Kallas för authority bias och används ofta när personen själv inte har tillräcklig kunskap för att formulera egna argument.
 • Ifrågasätter din utbildningsnivå eller bakgrund för att underminera värdet av dina argument. ”Du måste vara lågutbildad som drar sådana slutsatser” ”Men det är inte konstigt att du tycker så eftersom du är en vit man” etc. Ett argumentationsfel av typen halo-effekt, dvs upplevt negativa egenskaper anses spilla över på dina argument.
 • Attackerar din ”ton” eller hur du i övrigt uttrycker dig, även om du håller dig till sakfrågan.
 • Använder sig av ad hominem, dvs personangrepp, antingen mot dig eller mot de källor du hänvisar till. Negativa karaktärsdrag används som argument mot forskningsresultat eller din poäng utan att visa varför dina källor skulle ha fel i sak.
 • Börjar diskutera irrelevanta detaljer för att få bort fokus från sakfrågan.

 

Utöver ovanstående är rättvisekrigare mycket motivade av att försvara status quo i fråga om värderingar, en bias som kallas system justification och innebär att alla alternativ till den befintliga ordningen förkastas, även om det sker på bekostnad av individuella och kollektiva egenintressen såsom för svenska folket. Även det ultimata attributionsfelet förekommer regelbundet; tendensen att man betraktar den egna gruppens negativa beteende som ett resultat av omständigheter medan andra gruppers beteende anses vara bevis för bristande karaktär. Detta är något många nationalister både utövar själva och utsätts för, skillnaden är att de skolade av oss kan styrka med forskning och statistik varför mångkultur och globalism är destruktiv medan rättvisekrigare gärna vill attribuera nationalisters åsikter och beteende till oss som dåliga människor. Kontentan är att rättvisekrigare aldrig ger sig – alla fula knep tillgängliga är tillåtna för att uppnå målet, att försvara och förmedla deras narrativ.

 

Regel nummer 3: projicering – igen.

Det finns ytterligare en aspekt av rättvisekrigares beteende som är relaterad till individuell personlighet och till kultur. Rättvisekrigare har en hög nivå av personlighetsdimensionen öppenhet, och under den finns en facett som anger graden av liberalism – benägenheten att inrätta sig under auktoriteter och till traditioner. Höga poäng på denna faktor kan leda till ren fientlighet mot sådant man anser förtryckande eller bakåtsträvande, oavsett vilken stabiliserande funktion det har i samhället. Även social önskvärdhet spelar stor roll – benägenheten att säga eller göra sådant som inom gruppen eller kulturen anses vara önskvärt och uppmuntrat. Med tanke på att vi lever i en extremt individualistisk och feminiserad kultur så belönas t om ömmande för illegala invandrare. Konsekvensen blir således att kulturen fostrar en narcissistisk och egoistisk mentalitet där människor som har en hög nivå av social önskvärdhet kan tänkas göra saker enbart för att få en bekräftelsekick från sin omgivning. Detta visar sig tydligast genom att de största förespråkarna för mångkultur själva bosätter sig långt ifrån den om de har råd vilket visar att de inte har en sann empati för utsatta människor. Man kan även fråga sig hur många av medlemmarna med falska glorior i #jagärhär som nånsin gjort en uppoffring för hemlösa svenskar i stället för att ta in mer än könsmogna afghanska män i sovrummen?

Denna kommentar kom strax efter att det kom till vår kännedom att vi massanmäldes i deras grupp.

Inte sällan använder man sig även av olika måttstockar för olika grupper, i synnerhet för sig själva, sina skäggbarn eller andra utsedda offergrupper och för sina motståndare. Dessa måttstockar är grundade i olika moraliska uppfattningar om att olika grupper, exempelvis att nationalister skulle vara sämre människor än andra och därför inte har samma rätt till yttrandefrihet. Hyckleri även kallat på ren svenska.

Hur diskussionen gick i rättvisekrigarnas egen grupp. Klicka för större bild. Att låta fler komma till tals verkar inte så viktigt trots allt.

Även den kulturmarxistiska intersektionalitetsteorin har troligen stor påverkan där vita män utses till universella förtryckare och alla typer av minoriteter utses till offer. I verkligheten har faktiskt nationalister en hög nivå av omsorg för sina medmänniskor enligt en färsk studie av undertecknad. Skillnaden är att den är riktad mot den egna gruppen, svenskarna, medan rättvisekrigare bryr sig mer om främmande folk än sitt eget. Ändå har de mage att sätta sig själva på piedestal medan svenskar får ge i från sig allt mer av samhällets resurser till främlingar. Vårt tips är: ge dig inte in i några diskussioner med rättvisekrigare med ambitionen att försöka omvända dem, det går inte. Däremot kan det vara gynnsamt för att visa åskådare att du håller yttrandefrihet högt och har fakta på din sida. Rättvisekrigarna själva kommer aldrig kunna vinna det kriget varför de förr eller senare sänker sig till personangrepp och försök att tysta sina motståndare med tillgängliga medel.

Sammanfattningsvis avslutar med med att repetera de tre regler som i allmänhet gäller för rättvisekrigare och är formulerade av författaren och alternativhögerprofilen Vox Day. Se till att ha dessa i bakhuvudet när du kommer i kontakt med rättvisekrigare, batikhäxor, kuckade betamän och godhetsknarkare.

 1. Rättvisekrigare ljuger alltid
 2. Rättvisekrigare ger sig aldrig
 3. Rättvisekrigare projicerar alltid.

 

Källor:

Aftonbladet: Mina Dennert: Så lyckas vi få bort hatet från nätet. Hämtad från: https://unvis.it/aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/970Kr/sa-lyckas-vi-fa-bort-hatet-fran-natet

Day, V. (2015). SJWs Always Lie: Taking Down the Thought Police. Kuovola: Castalia House.

Del Giudice, M., Booth, T., and Irwing, P. (2012). The distance between Mars and Venus: Measuring global sex differences in personality. PLoS ONE 7(1): e29265. Hämtad från: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0029265

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

SVT: #jagärhär får Anna Lindhs pris. (2017). Hämtad från: https://unvis.it/svt.se/nyheter/lokalt/vast/jagarhar-prisat

Rationalwiki: List of cognitive biases. Hämtad från: https://rationalwiki.org/wiki/List_of_cognitive_biases

Urban Dictionary: Social justice warrior. Hämtad från: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=social%20justice%20warrior.

Wikipedia: Authority bias. Hämtad från: https://en.wikipedia.org/wiki/Authority_bias

 • Inga SJW’s har ännu dykt upp här för att tjafsa? Just bring it on!

  • Jag tror de är för bekväma för att raida kommentarsfält utanför Facebook. Då kan man ju inte anmäla folk som säger emot! 😉

   • Det dyker upp enstaka troll på Nordfront så man tycker ju dom kunde bemöda sig att komma hit också.

    • De besökte senaste avsnittet av Vita Pillret på Spreaker iaf. Regel #2: Rättvisekrigare ger sig ALDRIG. 😉