Perspektiv

DN och Det liberala svaret – ett recept på strutshuvud i sand

”Att hålla fast vid Det liberala svaret ger inte så många upptummar i sociala medier, däremot kanske det gör att man fortfarande kan se sig i spegeln om fem, tio eller tjugo år”, skriver DN.

21 augusti publicerade Dagens nyheter en ledare med rubriken Inte en millimeter till extremisterna där de formulerar vad de kallar ”Det liberala svaret”. Inte oväntat visar sig det Det liberala svaret vara en rad välklingande ord utformad i syfte att få den som förmår sig instämma att känna sig som en godare människa än andra, illiberala typer, som framställs som obildade och farliga.

Artikeln inleds med att medge att invandringen från tredje världen till Sverige och övriga Europa medfört terrorism och kriminalitet. Nästan alla mord och mordförsök begångna med skjutvapen i Sverige medges kunna kopplas till invandringen, och att den islamska terrorism som på senare år urskillningslöst mördat vuxna och barn i Europas städer aldrig kunnat ske utan muslimsk invandring säger sig självt. Utan islam, ingen islamsk terrorism – såsom på Antarktis, så ock i Polen och Tjeckien.

Enligt DN:s sedan årtionden välbekanta retorik sägs det dock vara viktigt att vi inte betraktar alla dessa onödiga skjutningar och bestialiska mord på oskyldiga medborgare utan att beakta vad de kallar sociala faktorer.

”Om man rensar för sociala faktorer minskar sambanden drastiskt,” skriver DN, och förklarar med självklarhet att ”människor långt nere på samhällsskalan är alltid överrepresenterade i kriminalitet”. Närmare än så beskrivs inte dessa påstådda faktorer som så drastiskt sägs ”minska sambanden”, utan läsaren förväntas acceptera detta utan invändningar. Huruvida motsvarande brott ändå skulle ha inträffat här om det inte vore för den storskaliga invandringen från ökänt våldsamma delar av världen är en fråga som lämnas därhän. Frågan huruvida de hundratals européer som de senaste åren i Islams namn sprängts, skjutits, knivskurits och krossats under fordon skulle ha varit vid liv idag om det inte vore för att makthavare tagit sig friheten att för andras pengar bjuda in muslimer att skapa enklaver i Europa undviks likaledes.

Den läsare som till äventyrs blivit nyfiken på de s k sociala faktorer som åberopas, och försiktigt hoppats på en fördjupning, blir istället i nästa mening subtilt förmanad att rätta in sig i ledet: ”I dag blåser viss medvind”, förklarar de, ”för dem som vill bortse från alla sådana förklaringsmodeller”, och fortsätter med att berätta för läsaren hur dessa individer tänker. Dessa pekar enligt DN bara ut ett enda samband, som DN formulerar för att det ska låta löjligt simplistiskt: ”Titta där, en första- eller andragenerationens invandrare har begått ett brott igen, alltså är flyktinginvandring dåligt!”

”Detta”, förklarar DN, och syftar på det resonemang de nyss lagt i munnen på sin fiktive meningsmotståndare som t o m är så obildad att han har mage att bortse från förklaringsmodeller, ”kan aldrig vara Det liberala svaret.”

”Det liberala svaret” förklaras istället vara följande, här presenterat i punktform med kommentarer:

  1. ”att vägra beskylla ett kollektiv för vad en individ gör”

Att inte beskylla kollektiv utifrån vad dess ingående individer gör kan låta gott och rättvist, men visar sig vid närmare eftertanke vara rent trams. Kollektiv är användbara abstraktioner människor nyttjar för att göra världen begriplig och besitter som sådana överhuvudtaget ingen handlingskraft eller vilja som inte först tillhör de individer som utgör dem. Sålunda måste varje kollektiv bedömas efter de ingående individernas handlingar, eftersom några andra handlingar efter vilka kollektivet kan bedömas omöjligen kan ske.

Vad som kan utgöra ett misstag är det omvända: att tillskriva individer egenskaper efter hur man bedömer ett kollektiv de tillhör eller antas tillhöra. Det är dock långtifrån alltid detta utgör ett misstag – för det mesta är det bara en högst nödvändig funktion som varje frisk person nyttjar dagligen. Det är först när egenskaper man tillskrivit en individ utifrån sina föreställningar om ett kollektiv de tillhör bevisas vara felaktiga eller otillräckliga och man trots detta underlåter att att ändra uppfattning om individen som nyttjandet av denna funktion går från att vara gynnsamt till att vara ogynnsamt.

Att DN inte kan, alternativt undviker att, skilja på dessa två skilda sätt att tänka är skamligt men inte oväntat. Att de väljer att använda ordet ”beskylla” snarare än bedöma är vidare ett utslag av antingen okunskap eller försåtlig manipulation. När det är möjligt att efter vissa kriterier bedöma något är det nämligen per definition möjligt att göra såväl positiva som negativa bedömningar av detsamma. En positiv bedömning som uttalas kan exempelvis kallas hyllning, beröm eller godkännande; en negativ bedömning exempelvis fördömande, underkännande eller just beskyllan.

När DN påstår att en del av Det liberala svaret är ”att vägra beskylla ett kollektiv för vad en individ gör” så påstår de alltså att detta svar innefattar att man ska vägra uttala sina bedömningar av kollektiv i de fall då dessa bedömningar råkar vara negativa.

Skulle DN däremot mena att det är omöjligt att bedöma kollektiv efter ingående individers handlingar borde de istället skriva det, men i så fall skulle de istället för att ge uttryck för en ryggradslös strutsmentalitet ha objektivt fel.

  1. ”att bejaka de goda sidorna i den fria rörligheten”

Som sagt inleds artikeln med att erkänna att 90 av 100 personer som knyts till mord och mordförsök med skjutvapen är i Sverige just p g a sagda rörlighet, och samma sak gäller terrorister. Det liberala svaret innefattar dock endast att ”bejaka de goda sidorna” medan resten ska avfärdas med ”sociala faktorer”.

  1. att erkänna rätten att söka asyl”

DN påpekar visserligen att både lastbilsattacken på Drottninggatan och knivattacken i Åbo begicks av asylsökande som fått avslag, men sopar detta raskt under mattan utan diskussion. Att asylrätten instiftades med människor som flytt från ett grannland till ett annat i åtanke och inte för att stimulera folkvandring över halva planeten till de länder som upplevs erbjuda bäst förmåner omnämns inte med ett ord. ”Rätten att söka asyl” ska enligt Det liberala svaret bara erkännas, inte ifrågasättas eller diskuteras.

  1. ”att vara villig att dela med sig av sitt eget överflöd”

Även det faktum att långtifrån alla som tvingas ”dela med sig” har något överflöd att dela med sig av ignoreras helt i artikeln. Medelklassen skuldsätter sig för att fly dit homogeniteten skyddas av höga bostadspriser medan de som saknar den möjligheten tvingas leva kvar som utsatta minoriteter i områden där svensk kultur inte längre är normen. Att destinationsländernas fattigaste på så vis avtvingas det högsta priset för migrationspolitiken är en del av Det liberala svaret som trots att den är lika uppenbar som den är ofrånkomlig inte DN vill kännas vid.

  1. ”att dela med sig av sin egen frihet”

Att den egna friheten därmed inskränks och riskerar att helt gå förlorad kan också det inses utan tillgång till andra fakta än de som står i artikeln. Enligt DN ska denna risk bara tas utan att övervägas. Att ta väl vara på sin frihet för att kunna dela med sig av denna till sina egna barn ingår inte i Det liberala svaret.

  1. att se i första hand en medmänniska, inte en siffra eller en kostnad”

Eftersom inga förbehåll görs måste vi anta att individer som kostar dig miljoner och inte i sin tur ser dig som medmänniska utan som en otrogen hund – och därmed ett extra lämpligt offer för rån och våldtäkt – enligt Det liberala svaret även de ska ses i första hand som medmänniskor.

  1. att med kraft försvara rättsstaten och öppenheten”

Att just invandring från länder utan tradition av lagstyre och öppenhet är ett av de främsta hoten mot dessa unikt västerländska företeelser är ytterligare en sak som inte nämns, och därför rimligen ingår i Det liberala svaret endast som något som skall förtigas.

  1. ”Om terrorister hotar vår frihet och trygghet har vi all rätt att slå tillbaka”

En självklarhet som inte borde behöva nämnas. Att denna självklarhet ändå nämns men inte utvecklas tyder på att Det liberala svaret saknar strategier för att hantera terrorister som hotar vår frihet och trygghet. Utan strategi för upprätthållande förblir förvisso hävdandet av en ”rättighet” tomma ord som bara lurar de mest naiva av liberaler, men det räcker tydligen för att vara en del av Det liberala svaret.

  1. ”Om mörkermän försöker vrida samhället tillbaka vad gäller till exempel kvinnors rättigheter eller yttrandefrihet är det liberala svaret ett självklart nej”

Det liberala svaret är ett självklart nej, ett nej så självklart att det enligt DN inte behöver backas upp. Ett nej är alltid ett nej, och ett självklart nej är alltid självklart – det är det enda som du som god liberal behöver veta när de otäcka mörkermännen smyger sig på för att ”vrida tillbaka samhället”.

  1. ”Om brottslingar flyttar fram sina positioner och förstör vardagen för vanliga medborgare är det liberala svaret att trycka tillbaka dem.”

Att trycka tillbaka brottslingar är Det liberala svaret! Att utvisa dem nämns dock inte, och inte heller att sluta förbjuda allmänheten att beväpna sig ens med icke dödliga självförsvarsverktyg. Nej, istället är det ”välkommet att regeringen nu lovar mer pengar till polisen” – d v s mindre pengar kvar hos skattebetalarna och mer till Dan ”vad är det för trauma han bär med sig?” Eliasson. När brottslingar flyttar fram sina positioner är det han som är Det liberala svaret!

”Att hålla fast vid det liberala svaret ger inte så många upptummar i sociala medier…” skriver DN i ett försök att knyta ihop den liberala sopsäcken – underförstått att vi illiberala mörkermän som helt fräckt bortser från förklaringsmodeller skulle drivas av jakten på ”upptummar”. Det faktum att människor kan drivas av att trygga ett stabilt samhälle att i framtiden med stolthet överlåta åt sina barn övergår helt tydligt deras förstånd.

”…däremot kanske det gör att man fortfarande kan se sig i spegeln om fem, tio eller tjugo år”, avslutas artikeln, och avslöjar därmed både författarnas tidshorisont och patologiska självupptagenhet. Inte ens själva hoppas de få ut mer än så av att hålla fast vid Det liberala svaret.