Antiliberalism

Antiliberalism är en grundläggande beståndsdel i den europeiska nya högerns idétradition och vänder sig mot liberalismens globalistiska, egalitära och individualistiska världsbild. Medan liberalismen förkastar tradition samt etnisk och kulturell identitet och reducerar dessa till utbytbara kvantiteter i ett ekonomiskt och byråkratiskt system, är istället sådana värden fundamentala för den nya högerns politiska positioner och teoribildning. Kritiken är inte i första hand riktad mot den ”fria marknaden” som sådan, eller mot sunda uttryck för individualism, utan mot de specifika sidor av liberalismen som ideologi och praktik som med fog kan förstås som skadliga.