Antirasism

Antirasism är en filosofi eller inställning som betraktar alla mänskliga raser och etniciteter som likadana, utan några skillnader i egenskaper. Den universella antirasismen förnekar således vetenskapligt fastställda nedärvda skillnader som har lett fram till världens etniska mångfald, och vill därför bekämpa föreställningar och politiska modeller som inte förnekar denna mångfald. I praktiken fokuserar denna kamp i huvudsak på människor med europeisk bakgrund, även om det (främst utanför Europa och USA) går att hitta exempel på fördömanden av andra etniska gruppers uttryck för egenintresse. Generellt sagt stödjer den universella antirasismen etnisk självhävdelse hos minoriteter, så länge minoriteten i fråga inte är av europeisk härkomst. Med förevändningen att bekämpa rasism och xenofobi uppmuntrar denna doktrin till diskriminering mot européer till förmån för främlingar, upplösning av europeisk identitet, genomdrivandet av ett flerrasligt Europa, och, i grunden, paradoxalt nog, till verklig rasism.

Precis som, exempelvis, Miljöpartiets ideologiska ståndpunkter inte bidrar det minsta till att skydda miljön, utan snarare tycks verka för en underliggande trotskistisk agenda, så använder anti-rasister sin kamp, och dess missvisande beteckning, till att förstöra Europeiska identiteter allt eftersom de röjer väg åt kosmopolitiska och för Europa främmande intressen.

Antirasism tenderar att urarta i besatthet över ras och motsäger däri sig självt, eftersom dess förkämpar förnekar existensen av skilda raser. I sin aggressivt förda kamp för öppna gränser och ett mångetniskt samhälle skapar anti-rasisterna istället konfliktytor där verklig rasism uppstår.

Antirasismens slagträ består i huvudsak av en sorts intellektuell terrorism: vem som än visar misstycke mot invandring eller hävdar överlägsenheten hos europeisk civilisation—eller identitet—vem som än påtalar ondskan i genomdrivandet av ett flerrasligt samhälle, eller noterar den etniska faktorn i den ständigt växande kriminaliteten, blir demoniserad och stämplad av media, samhälle, och rättspraxis som rasist”.