Civilsamhälle

Begreppet civilsamhälle åsyftar samtliga institutioner och aktörer i samhället som inte är direkt underställda statsmakten. Ett lands civilsamhälle kan anses vara avgörande för dess befolknings förmåga att bygga upp ett starkt socialt kapital.

I samtida språkbruk används termen ofta om de områden av det samhälleliga livet som är självorganiserande och således faller utanför såväl det marknadsstyrda som det statligt organiserade. Några exempel är kyrkan, fackföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar och välgörenhetsorganisationer.