Egalitarism, antiegalitarism

Egalitarism är uppfattningen att människor är likvärdiga i alla avseenden och antingen har eller borde ha samma förutsättningar, möjligheter och resurser. Dess mest radikala uttryck är kommunismen.

Antiegalitarism innebär att man istället erkänner medfödda olikheter och deras betydelse för hur samhället ska utformas. Samma mekaniska måttstock tillämpas inte på samtliga individer; en person bedöms utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Denna olikhet ligger sedan till grund för hur uppgifter och funktioner fördelas i ett samhälle eller ett sammanhang.

Enligt antiegalitarismen är denna diversion av godo och olikheterna delas inte nödvändigtvis upp efter hur ”bra” eller ”dåliga” de är, utan betraktas som samverkande, samspelta och kompletterande delar som sammantaget bildar en organisk samhällelig och unik kulturell enhet och gemenskap. Detta hör samman med den europeiska nya högerns resonemang kring organisk humanism och demokrati, samt rätten till olikhet.