Etnomasochism

Etnomasochism innebär att betrakta och förhålla sig till den egna etniska tillhörigheten med skuld, misstro och/eller förakt. I sin samtida, europeiska form betraktar etnomasochismen etnicitet ur ett dikotomt perspektiv som indelar människan i vita och färgade folkgrupper—ett betraktelsesätt där den vite mannen står i nedärvd skuld i förhållande till andra etniska kollektiv. Ett motsatt eller nyanserat makt- och skuldförhållande är otänkbart utifrån den historiesyn och ideologiska samhällsanalys som den vita etnomasochismen tillämpar. Etnomasochism återskapas och tar sig uttryck på såväl individuell som kollektiv nivå, formellt liksom informellt, samt både som känsloläge och ideologiskt grundade resonemang. På engelska används begreppet White Guilt Complex.

Etnomasochismen odlas med förkärlek i länder präglade av idéer förbundna med den kritiska teorin och den därmed sammanhängande kulturmarxismen. Europeiska folk ges skulden för alla tillkortakommanden bland andra etniska grupper. Med en omfattande propaganda—i synnerhet från medialt håll men även från olika etniska lobbygrupper—tar de europeiska folken omedvetet på sig skulden för avlägsna, karikerade historiska händelser och samtida misslyckanden hos icke-européer.