Eugenik

Eugenik är en tillämpad vetenskap eller social rörelse som vill förbättra en grupps ärftliga egenskaper. Vanligen avses människogrupper.

Termen kommer från grekiska eugenes (“välfödd”), eu- (”bra, väl”) + genes (”födelse”).

Eugenik har ofta ansetts stå i nära samband med rasbiologin. I Sverige och vissa andra länder har termerna rashygien och rasförädling använts som synonymer. Eugenik är dock inte beroende av eller begränsad till biologiska människoraser utan kan teoretiskt utföras på hela den mänskliga arten eller på helt konstgjorda människogrupper som alla invånare i ett område oavsett om de är nära genetiskt relaterade eller inte. Eugeniken har även på tveksamma grunder ansetts vara nära relaterad till socialdarwinism.

Eugeniska åtgärder kan variera från kontrollerad fortplantning (benämnd avel och växtförädling när det rör sig om djur- och växtarter) till mer “mjuka” åtgärder som riktade ekonomiska incitament för familjebildning eller enbart informationsspridning.