Identitet

Identitet, från latinets idem, ”det samma”, refererar till egenskaper och självidentifikation hos en person eller en grupp personer, som antas vara beständiga över tid. Centralt för fungerande samhällen är gemensamma etniska identiteter (se etnicitet).