Kultur

Kultur (latin för ”odling”) åsyftar medvetna förädlingsprocesser. Kultur är i vardagligt språkbruk detsamma som andlig odling. Dit hör därmed religion, konst, vetenskap, utbildning, undervisning, uppfostran, livsåskådning och dylikt. Kulturella kallas de frågor som rör samhällets andliga uppgifter. Begreppet kan sättas i ett motsatsförhållande till natur.

I vardagssamtal uppfattas begreppet kultur som en beskrivning av de yttre attribut som präglar ett folk och ett samhälle. De yttre attributen utgörs av sådant som konst, poesi, mat, dans och andra icke abstrakta företeelser som går att se eller ta på. I en djupare mening kan samma begrepp uppfattas som de egenskaper hos ett folk som har gett upphov till de yttre attributen, så att den synliga kulturen är en återspegling av karaktärsdrag hos en befolkning. Man kan således säga att ett folk är sin kultur och att en kultur är sin befolkning.