Kulturkamp

Kulturkamp kan ur vårt perspektiv beskrivas som ett intellektuellt och konstnärligt självförsvar för en hotad europeisk kultur. En politisk kamp som inte åtföljs, rättfärdigas och understöds av kulturkamp är dömd att misslyckas.

En etniskt identitetsbaserad och dynamisk kultur är—tillsammans med den grund som folket i sig självt utgör—en förutsättning för folkets och kulturens överlevnad. Politiska rörelser som negligerar den kulturella kampen och avstår från att bedriva en identitetsbefrämjande kulturell verksamhet kommer aldrig att åstadkomma några bestående förändringar i samhället.

Kulturkampen kan inte inskränka sig till enbart försvar av vårt arv och våra traditioner och till stärkandet av vår historiska medvetenhet—kampen måste också inbegripa skaparkraften. För att rädda den europeiska kulturen räcker det inte med att man fördömer förstörelsen av den, dess räddning kräver även en genomtänkt, konstruktiv och strategisk motoffensiv.