Kulturnationalism

Kulturnationalism är ett begrepp som framförallt tidigare användes för att särskilja svenska nationalister som förespråkade assimilation eller integration av invandrargrupper, från nationalister som förespråkade återvandring och segregering av icke assimilerbara invandrargrupper. I och med de senaste decenniernas kraftigt tilltagande invandring, där varken assimilation eller integration längre är några realistiska politiska mål, har begreppet tappat i relevans.