Liberalism

Liberalism kallas den ideologi enligt vilken folket utgörs av en samling på ett visst område bosatta, likaberättigade individer. Staten kan enligt liberal uppfattning jämföras med ett bolag där medborgarna är aktieägare. Den uppkommer genom en fri överenskommelse mellan de enskilda medborgarna, och är följaktligen underkastad deras vilja. Näringslivet har likaså skapats av de enskilda individerna och bör följaktligen få utveckla sig genom en fri konkurrens mellan olika individer med ett minimum av ingrepp från statens sida. Genom att individens förnuft tillåts utvecklas politiskt och ekonomiskt ostört uppnås liberalismens mål, som är största möjliga lycka åt största möjliga antal medborgare (utilitarism).

Liberalismen är alltså demokratisk, kapitalistisk och rationalistisk. Dragen till sin spets kan den aldrig vara nationalistisk, eftersom den inte har en begreppsvärld som på något konsekvent sätt kan hantera mänskliga sammanhang byggda på etnicitet, språk och kultur. Dess största styrka är på det ekonomiska området, där dess tillämpning onekligen nått stora framgångar. Att dess bild av statsbildningen är mytologisk i betydelsen falsk, och dess antropologi bortom marknadens verkningar stämmer dåligt överens med mycket vi vet om människans egenskaper, är två svagheter.