Totalitarism

Totalitarism är i vardagligt tal ett uttryck för en statsmakt som utan förbehåll kontrollerar eller reglerar olika aspekter av det privata och offentliga rummet. Vad som vidare är en regelrätt totalitär regim beror på vilken definition som används. Från ett liberalt perspektiv definieras en totalitär regim utifrån nivån av formell demokrati, tillämpningen av mänskliga rättigheter och politisk frihet i smal bemärkelse.

En mer djupgående analys skulle också kunna ta upp faktorer som i vilken mån mäktiga enskilda intressen kan definiera medborgarnas livsvärld, och vilken mån av individuell och kollektiv frihet från statsbyråkratin, marknaden och den samhälleliga ”värdegrunden” som är möjlig eller faktiskt aktualiserad. Ur detta perspektiv skulle många västliga demokratier, där massmedias värderingar och normer genomsyrar hela samhället, och en vetenskapligt tillämpad marknadsföring av livsstilar och konsumtionsvaror reglerar människors livsvärld, vara väl så totalitära som samhällen med en formellt lägre grad av politisk frihet.